070 2002 442

Artikel 1 – Definities en toepasselijkheid

1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan VRACHTWAGENOPLEIDING een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding.

1.2 Theorieopleiding: Het meest omvattende begrip van een uitvoerwerkzaamheid of andere

Inspanningsverplichting waarin VRACHTWAGENOPLEIDING zich jegens cursist verbindt tot het leveren van

cursussen voor het CBR theorie examen en overige theorie opleidingen alsmede enige ander goed of

dienst die VRACHTWAGENOPLEIDING aan de cursist levert.

1.3 CBR theorie examen: Het theorie examen waaraan de cursist deelneemt en wordt afgenomen door het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).

1.4 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van

VRACHTWAGENOPLEIDING die strekken tot het leveren van een theorieopleiding.

1.5 De door de cursist gehanteerde algemene voorwaarden, worden uitdrukkelijk van de hand

gewezen, en zijn zodoende niet van toepassing op overeenkomsten aangegaan met VRACHTWAGENOPLEIDING

1.6 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig

zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige algemene voorwaarden volledig van

toepassing.

1.7 In deze algemene voorwaarden kan het woord “schriftelijk” ook worden aangemerkt als schriftelijk

vervaardigde documenten die via elektronische wegen worden verstuurd, daar zeker onder te

verstaan email communicatie en gefaxte documenten

1.8 De cursist kan geen rechten ontlenen aan het feit dat VRACHTWAGENOPLEIDING deze algemene voorwaarden

mogelijk soepel toepast.

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

2.1 Alle offertes zijn vrijblijvend en binden VRACHTWAGENOPLEIDING niet. Cursist kan geen rechten ontlenen aan

een door VRACHTWAGENOPLEIDING gedane aanbieding.

2.2 De door VRACHTWAGENOPLEIDING gehanteerde prijzen, in offertes en aanbiedingen, zijn inclusief BTW en

andere belastingen van overheidswege. Tevens zijn de opgegeven prijzen inclusief eventuele in het

kader van de overeenkomst te maken kosten.

Artikel 3 Tot stand komen van een overeenkomst

3.1 Een overeenkomst tussen VRACHTWAGENOPLEIDING en cursist komt tot stand nadat de cursist het

inschrijfformulier heeft ingeleverd bij VRACHTWAGENOPLEIDING en VRACHTWAGENOPLEIDING de inschrijving heeft geaccepteerd.

3.2 Een overeenkomst komt ook tot stand nadat cursist het door VRACHTWAGENOPLEIDING uitgevaardigde aanbod

heeft aanvaard en VRACHTWAGENOPLEIDING aanvangt met aanbieden van theorieopleiding aan de cursist.

3.3 Een tot stand gekomen overeenkomst kan alleen geannuleerd worden indien VRACHTWAGENOPLEIDING het

CBR theorie examen nog niet heeft aangevraagd of bevestigd heeft aan de cursist.

3.4 Indien VRACHTWAGENOPLEIDING nog geen CBR theorie examen heeft aangevraagd of niet bevestigd heeft

richting de cursist, kan de cursist zonder kosten de overeenkomst annuleren.

Artikel 4 Aanvang theorieopleiding

4.1 De datum waarop VRACHTWAGENOPLEIDING begint met de tenuitvoerlegging van de theorieopleiding wordt

door VRACHTWAGENOPLEIDING en de cursist onderling afgesproken.

4.2 Indien de cursist niet in staat is om op de overeengekomen datum als bepaald in artikel 4.1 deel te

nemen aan de theorieopleiding dient de cursist dit aan VRACHTWAGENOPLEIDING te melden, waarna VRACHTWAGENOPLEIDING

en de cursist een nadere datum overeenkomen waarop de cursist de theorieopleiding volgt.

4.3 Indien de cursist op de overeengekomen datum als bepaalde in artikel 4.1 niet deelneemt aan de

theorieopleiding zonder hiervan melding te maken aan VRACHTWAGENOPLEIDING is de cursist het gehele bedrag

verschuldigd aan VRACHTWAGENOPLEIDING.

Artikel 5 Verplichtingen cursist

5.1 De cursist dient zich te gedragen conform de in deze voorwaarden neergelegde richtlijnen. Indien

cursist deze verplichting niet nakomt is VRACHTWAGENOPLEIDING gerechtigd de cursist de toegang tot de

theorieopleiding te weigeren, zonder dat VRACHTWAGENOPLEIDING daarbij op enige wijze schadeplichtig wordt

jegens cursist.

5.2 Cursist dient zorg te dragen dat VRACHTWAGENOPLEIDING alle juiste gegevens van de cursist in haar bezit

heeft om op correcte wijze het CBR theorie examen aan te vragen.

5.3 Cursist zal de door VRACHTWAGENOPLEIDING eventueel ter beschikking gestelde zaken alleen gebruiken voor

de daarvoor bestemde doeleinden.

5.4 Eventuele schade aan de door VRACHTWAGENOPLEIDING geleverde zaken dient door cursist vergoed te

worden.

Artikel 6 Verplichtingen SLAAGVANDAAG

6.1 VRACHTWAGENOPLEIDING verplicht zich tot het deugdelijk aanbieden van de theorieopleiding

6.2 De VRACHTWAGENOPLEIDING zorgt dat de te verrichten werkzaamheden worden verricht door

bekwame/deskundige personen.

6.3 VRACHTWAGENOPLEIDING is verplicht de schade te vergoeden, overeenkomstig met hetgeen bepaald in artikel

10, van schade die door toedoen of een nalaten van VRACHTWAGENOPLEIDING aan de kant van de cursist is

ontstaan en die de VRACHTWAGENOPLEIDING aangerekend kan worden.

Artikel 7 Prijzen

7.1 De door VRACHTWAGENOPLEIDING gehanteerde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen of eventuele in

het kader van de overeenkomst te maken kosten.

7.2 Indien na het tot stand komen van een overeenkomst tussen VRACHTWAGENOPLEIDING en cursist zich

prijsverhogingen voordoen voor de door VRACHTWAGENOPLEIDING te gebruiken materialen, energie of overige

zaken die nodig zijn voor de uitvoer van de theorieopleiding is VRACHTWAGENOPLEIDING gerechtigd deze

meerkosten door te berekenen aan de cursist, mits deze kosten niet meer dan vijftien procent (15%)

van de originele prijs bedraagt.

Artikel 8 Betaling

8.1 Betaling dient acht (8) dagen na factuurdatum te geschieden, op een door VRACHTWAGENOPLEIDING te

bepalen wijze, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

8.2 Indien de cursist in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de cursist van

rechtswege in verzuim. De cursist is dan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare

bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de cursist in verzuim is tot het moment van

voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

8.3 Indien de cursist niet deelneemt aan de theorieopleiding en deze niet heeft geannuleerd met

inachtneming van hetgeen bepaald in het artikel 3.3 en 3.4, is de cursist het gehele bedrag

verschuldigd aan VRACHTWAGENOPLEIDING.

8.4 Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, door VRACHTWAGENOPLEIDING gemaakt indien VRACHTWAGENOPLEIDING

op enigerlei wijze in een gerechtelijke procedure tegen de cursist verwikkeld geraakt, zowel eisende

als verwerende, zijn voor rekening van de cursist.

8.5 VRACHTWAGENOPLEIDING kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst

door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich

dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin: ° Aan

cursist (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend; ° Ten aanzien van cursist faillissement

wordt aangevraagd of uitgesproken; ° Het vermoeden bestaat dat cursist niet aan zijn of haar

betalingsverplichting kan voldoen; °Cursist handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden,

of enige uit de overeenkomst met VRACHTWAGENOPLEIDING voortvloeiende verplichting; ° Cursist inbreuk maakt

op rechten van derden; ° Cursist handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van

VRACHTWAGENOPLEIDING; ° Cursist niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel als

dan niet aangetekend schrijven; ° Bij terugkerende betalingsproblemen.

8.6 Indien VRACHTWAGENOPLEIDING overgaat tot ontbinding van de overeenkomst, zoals bepaald in artikel 8.4

wordt al hetgeen door de cursist aan VRACHTWAGENOPLEIDING verschuldigd is, direct en volledig opeisbaar

Artikel 9 Overmacht

9.1 VRACHTWAGENOPLEIDING is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens de cursist indien

hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld,

noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening

komt.

9.2 Indien VRACHTWAGENOPLEIDING ten tijden van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de

overeenkomst gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen is VRACHTWAGENOPLEIDING gerechtigd het

nagekomen gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren. Dit laatste mits het gedeeltelijk

overeengekomen een zelfstandigen waarde toegekend kan worden.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1 VRACHTWAGENOPLEIDING is enkel aansprakelijk voor directe schade die de cursist door toedoen of een

nalaten van VRACHTWAGENOPLEIDING mocht komen te leiden, waarbij tevens de aansprakelijkheid beperkt is tot

het bedrag dat maximaal wordt uitgekeerd onder de toepasselijke verzekeringsovereenkomst.

10.2 Mocht er onverhoopt geen uitkering plaatsvinden onder de toepasselijke

verzekeringsovereenkomst als bepaald in artikel.

10.3 VRACHTWAGENOPLEIDING kan nimmer aansprakelijk gehouden worden voor eventueel niet behaalde

resultaten door de cursist bij een CBR theorie examen.

10.4 VRACHTWAGENOPLEIDING in ieder gevolg nooit aansprakelijk voor de volgende schade: Gevolgschade,

gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en mogelijke schade ontstaan

door het gebruik van de door VRACHTWAGENOPLEIDING geleverde zaken.

10.5 Indien VRACHTWAGENOPLEIDING aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid

van VRACHTWAGENOPLEIDING beperkt tot directe schade.

10.6 De cursist vrijwaart VRACHTWAGENOPLEIDING tegen aanspraken van derden, welke voortvloeien uit dan wel

verband houden met de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 11 Toepasselijk recht

11.1 Op alle rechtsbetrekking waarbij VRACHTWAGENOPLEIDING partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van

toepassing.

11.2 Cursist en VRACHTWAGENOPLEIDING zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste

hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.