070 2002 442

Algemene voorwaarden

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Cursist/ Deelnemer: Degene die daadwerkelijk de opleiding gaat volgen.
Contractant: Degene die zich aansprakelijk heeft gesteld voor betaling van de opleiding.
Annuleren: De opzegging van de opleiding door de cursist of de contractant.
Lesmateriaal: Al het door VRACHTWAGENOPLEIDING verstrekte materiaal m.b.t. de opleiding zoals: cursusboek, examentrainingen, zakkaartjes, landkaarten, wetteksten, naslagwerken, losse opgaven enz.

De cursus-informatie zoals weergegeven op VRACHTWAGENOPELDING-site en op het ingevulde of per e-mail, of per post verzonden VRACHTWAGENOPLEIDING-inschrijfformulier en onderstaande voorwaarden vormen tezamen de cursusovereenkomst. Door het verzenden per e-mail, of per post van VRACHTWAGENOPLEIDING-inschrijfformulier, verklaren de contractant en de cursist, onderstaande voorwaarden te kennen en te accepteren. Deze voorwaarden beheersen de rechtsverhouding tussen de cursist, de contractant en VRACHTWAGENOPLEIDING, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

  1. INSCHRIJFVOORWAARDEN

Bij overtekening van een specifieke datum voor een opleiding, heeft VRACHTWAGENOPLEIDING de

vrijheid de deelnemer in overleg bij de door de deelnemer aangegeven voorkeursdatum in te delen. Is plaatsing dan nog niet mogelijk, dan wordt in overleg een ander voorstel besproken.

De inschrijving wordt geacht door VRACHTWAGENOPLEIDING te zijn aanvaard als in reactie op de inschrijving een schriftelijke bevestiging tezamen met een factuur werd verzonden.

  1. BETALINGSVOORWAARDEN

De factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. De financiële verplichting van de contractant ten opzichte van VRACHTWAGENOPLEIDING vervalt niet door het niet bezoeken van de cursus door de ingeschreven deelnemer. De overeengekomen cursusprijs is zonder, dan wel met BTW vrij overeenkomstig de richtlijnen van de belastingdienst. De laatste betaling dient voor het begin van de cursus te zijn voldaan. Indien de contractant een ander is dan de cursist dient de netto opleidingsprijs in één keer voldaan te worden. Bij eventuele recht op restitutie van de opleiding wordt het bedrag waar de cursist recht op heeft binnen 14 dagen na ontvangst van de creditnota per bankoverboeking op de uitsluitend door de cursist gegeven bankrekening gerestitueerd.

  1. ANNULERINGSVOORWAARDEN

3.1 De cursist heeft een bedenk termijn van uiterlijk 14 dagen na aanmelding en kan de cursus kosteloos annuleren, tenzij de aanmelding tot vier dagen voor of op de cursusdag/examendatum valt.

3.2 Meld de cursist vier dagen of minder voor cursusdag/examendatum aan, dan vervalt de voorwaarden van restitutie.

3.3 Wanneer er een examendatum is gereserveerd bij het CBR examencentrum voor de cursist zal er geen annulering meer worden toegekend, wel een éénmalig wijziging, tenzij dit 4 dagen op of voor de examendatum valt.

Hierbij wordt er wel €50,- administratiekosten in rekening gebracht.

Indien afwezig hoort het hele bedrag van de aangevraagde examen plus administratie en cursus kosten van €200,- door de kandidaat te worden betaald.

3.4 Bijzondere omstandigheden worden hierin niet inbegrepen. Bijzondere omstandigheden vallen onder natuurrampen, oorlog, staat van beleg en mobilisatie in Nederland. Storing bij het CBR of enig ander calamiteit wat invloed heeft op de levering van een product of dienst. Bij ziekte van Covid 19 of Covid 19 gerelativeerde klachten.

3.5 Annulering vanuit de opleider:

VRACHTWAGENOPLEIDING behoudt zich te allen tijde het recht voor, bij onvoldoende aanmeldingen, minder dan 5 cursisten voor 1 opleiding, de cursusdag te annuleren of te verplaatsen. Ingeschreven deelnemers ontvangen hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk bericht, waarna hun financiële verplichtingen in het geval van annuleringen komen te vervallen. Aan hen worden uiteraard geen kosten in rekening gebracht.

  1. GELDIGHEIDSDUUR OPLEIDING

Een aangekochte opleiding, opleidingspakket of losse lessen heeft een geldigheidsduur van 12 maanden. Wanneer na 12 maanden na aankoopdatum

(factuurdatum) de gekozen opleiding niet is afgerond komt het gehele aankoop van rechtswege te vervallen, en zal er geen restitutie plaatsvinden.

  1. GEHEIMHOUDING

Partijen zijn zowel tijdens als na afloop van de overkomst wederkering tot geheimhouding verplicht van al het geen waarvan zij uit hoofde van de overeenkomst kennis (hebben kunnen) nemen en/of waarvan het vertrouwelijke karakter evident is. Partijen leggen hun medewerkers in het kader van de overeenkomst zonodig een geheimhoudingsbeding op.

  1. AUTEURS- EN EIGENDOMRECHT

Van het door VRACHTWAGENOPLEIDING verstrekte lesmateriaal (behoudens het lesmateriaal wat ingekocht wordt) blijven alle rechten aan haar voorbehouden. Niets uit het lesmateriaal mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt in enigerlei vorm of op enigerlei wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige

andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VRACHTWAGENOPLEIDING. Het is niet toegestaan het lesmateriaal aan derden ter beschikking te stellen of te verkopen. Al het (op maat) gemaakte lesmateriaal blijft intellectueel eigendom van VRACHTWAGENOPLEIDING.

  1. AANSPRAKELIJKHEID

7.1 VRACHTWAGENOPLEIDING en de door haar ten behoeve van de uitvoering van de opleidingen, examens en/of diensten en/of adviezen ingeschakelde personen dragen generlei aansprakelijkheid voor directe en indirecte schade en verliezen die de contractant, cursist of derden mochten lijden in verband met of als gevolg van de niet, niet-tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de opleidingen, examens en/of diensten en/of adviezen, tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld aan de zijde van VRACHTWAGENOPLEIDING en/of de door haar ten behoeve van de uitvoering van de opleidingen, examens en/of diensten en/of adviezen ingeschakelde personen.

7.2 Contractant vrijwaart VRACHTWAGENOPLEIDING en de door haar ingeschakelde personen tegen alle aanspraken van de cursist of derden welke met de uitvoering van de opleidingen, examens, examens en/of diensten en/of adviezen direct of indirect samenhangen.

  1. PERSOONLIJKE GEGEVENS

Om een opleiding te volgen bij VRACHTWAGENOPLEIDING dient men geregistreerd te worden. De registratie en het beheer van de gegevens vinden plaat in overeenstemming met de geldende privacywetgeving, waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). De door de cursist verstrekte gegevens worden opgenomen in het gegevensbestand van VRACHTWAGENOPLEIDING, waartoe alleen VRACHTWAGENOPLEIDING toegang heeft en waarvan zij eigenaar is. VRACHTWAGENOPLEIDING zal de gegevens strikt vertrouwelijk behandelen. VRACHTWAGENOPLEIDING zal de gegevens niet aan derden overdragen, zonder uitdrukkelijke toestemming van de cursist. De cursist dient VRACHTWAGENOPLEIDING op de hoogte te stellen van elke

adres- en contactgegevens wijziging. VRACHTWAGENOPLEIDING is niet aansprakelijk voor de schade die ontstaat als gevolg van het niet tijdig doorgeven van adres- en contactgegevens wijzigingen.